Upload voltooid

Actievoorwaarden

 1. De WD-40 Company Ltd., Noorderpoort 93E, 5916 PJ VENLO, info@wd40.nl, organiseert van 25-06-2019 tot 31-12-2019 de grote wedstrijd “Sharing the Solution”. Met de deelname aan het spel, de registratie en het sturen van de vereiste informatie voor deelname en persoonlijke gegevens verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden voor deelname. Er is één hoofdprijs (een reis voor twee personen naar Florida ten bedrage van € 5.000,-) en variërende maandprijzen.

 

 1. Voor de deelname aan de wedstrijd is iedere natuurlijke persoon, vanaf 18 jaar, met de hoofdverblijfplaats in Nederland, België en Luxemburg gerechtigd. De prijzen worden alleen binnen Nederland, België en Luxemburg verstuurd. Personen met hoofdverblijfplaats in andere landen zijn niet gerechtigd tot deelname en kunnen dus ook niet winnen. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

 

 1. Het spel
  Om deel te nemen aan de ‘Florida Road Trip – Bereik het onbereikbare‘ foto/videogame heeft elke deelnemer de mogelijkheid om een eigen foto en/of video die eerder is gemaakt uploaden, waarbij een WD-40 product in een toepassing wordt getoond. Het product moet bij voorkeur zichtbaar zijn op de foto of video. Bij de foto of video moet de deelnemer een tekstuele toelichting over het gebruik toevoegen. Op deze foto/video mag alleen de eigenlijke deelnemer zichtbaar zijn en mogen geen andere personen zichtbaar zijn.Deze inzendingen worden beoordeeld conform de reglementen zoals in deze voorwaarden gesteld. WD-40 Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie.Prijzen
  Na goedkeuring van een geuploade foto/video wordt deze inzending inclusief omschrijving getoond in de ‘galerij‘ op de actiewebsite. De eerste 500 inzendingen met foto/video in België en Nederland tezamen ontvangen na goedkeuring door WD-40 Company een digitale waardecheque. In Nederland betreft dit een digitale Kluscadeaubon t.w.v. € 5,-, in België en Luxemburg een digitale FNAC waardecheque t.w.v. € 5,-. Deelnemers kunnen met meerdere inzendingen deelnemen aan deze actie, maar ontvangen alleen na goedkeuring van de eerste inzending deze prijs. Om in aanmerking te komen voor deze prijs worden persoonlijke details op authenticiteit beoordeeld. Wanneer WD-40 Company het vermoeden heeft dat de opgegeven gegevens niet correct zijn, is het recht voorbehouden deze inzending te weigeren en geen prijs uit te keren. Aan het begin van een nieuwe maand worden er onder alle inzendingen van de maand ervoor in Nederland, België en Luxemburg door een onafhankelijke jury twee individuele winnaars bepaald die de maandprijzen winnen. Onder alle inzendingen zal aan het einde van de actieperiode (na 31-12-2019) door de onafhankelijke jury één winnaar worden bepaald die de hoofdprijs wint.Op de prijzen zijn de specifieke voorwaarden van de leveranciers van de prijzen verantwoordelijk. WD-40 Company treft geen aansprakelijkheid voor eventuele geschillen die ontstaan bij het verzilveren van de prijzen.De beoordeling van alle inzendingen, foto’s, video’s en toelichtingen vindt plaats door een door een onafhankelijke, door WD-40 aangewezen jury. Deze zal de inzendingen beoordelen op o.a.:

  • Authenticiteit van gebruik
  • Duidelijkheid en kwaliteit
  • Originaliteit en creativiteit
  • Combinatie van foto/video met gegeven omschrijving
 2. De reis in de VS vindt plaats met een huurauto, die de winnaar en/of zijn begeleider zelf besturen. Het voertuig mag alleen door personen worden bestuurd, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dit moet worden getoond bij de overdracht van het voertuig. De minimumleeftijd van de bestuurder is 23 jaar. Het voertuig is volledig casco verzekerd. De verzekering geldt niet voor ernstige schades aan het voertuig door nalatigheid resp. opzet. Voor het overige gelden de voorwaarden van het verhuurbedrijf. Reservering: conform beschikbaarheid. Geldigheid: een jaar vanaf bericht van de prijs.

 

 1. Alle medewerkers, inclusief hun familieleden en levenspartner, van alle ondernemingen betrokken bij de uitvoering van deze wedstrijd, zijn van deelname uitgesloten.

 

 1. Voor de deelname aan de wedstrijd moeten de deelnemers zich registreren middels opgave van hun volledige voor- en achternaam, e-mailadres en antwoord op de gestelde vraag rondom het gebruik van WD-40. Deelname zonder e-mailadres is niet mogelijk. De verantwoordelijkheid voor de actualisatie van deze gegevens ligt bij de deelnemer. Voor de maandprijzen komen alleen de deelnemers in aanmerking die zich in de maand voorafgaand aan de maandelijkse verloting hebben geregistreerd. De hoofdprijs wordt binnen één week na 31-12-2019 bekend gemaakt.

 

 1. Iedere deelnemer mag in iedere maand slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen. Voor het overig behoudt WD-40 zich het recht voor, deelnemende spelers te diskwalificeren en van de wedstrijd uit te sluiten, zodra WD-40 vaststelt, dat ze het deelnameproces, het spel en/of de spelapplicatie manipuleren en/of in strijd handelen met de voorwaarden voor deelname en/of anderszins op unfaire en/of oneerlijke manier proberen de wedstrijd te beïnvloeden. Een uitsluiting in de zin van het voorgaande kan al bij aanwezigheid van verdenking na rechtmatige beoordeling door WD-40 plaatsvinden.

 

 1. In het geval van het winnen van een prijs of bij optreden van onregelmatigheden kan de WD-40 Company eisen, dat de deelnemer door overlegging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs met foto de opgegeven persoonlijke gegevens bevestigt.

 

 1. WD-40 Company verzekert, dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemers alleen voor het doel van de wedstrijd en de begeleiding ervan worden gebruikt. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit voor de afwikkeling in het kader van het spel, bijvoorbeeld van het verzenden van de prijs, noodzakelijk is. Buiten het bovengenoemde toepassingsgebied zal WD-40 Company geregistreerde deelnemersgegevens niet gebruiken en/of doorgeven, tenzij de deelnemer later uitdrukkelijk hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. De opgegeven gegevens, waarvoor geen toestemming voor verder gebruik bestaat, worden na afloop van de wedstrijd, ten laatste op 30-06-2020, automatisch gewist, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk heeft toegestemd de gegevens te gebruiken met als doeleinde het ontvangen van nieuwsbrieven en/of andere marketinguitingen.

 

 1. Iedere deelnemer geeft door de deelname aan de wedstrijd de verzekering, dat hij de deelname aan de wedstrijd niet voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s zal misbruiken. Hij stelt WD-40 Company op eerste verzoek vrij in geval van overtreding van welke aanspraak van derden dan ook en zal WD-40 Company alle door dergelijke overtredingen veroorzaakte schades onverwijld vergoeden.

 

 1. Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend via internet mogelijk. Er kan worden deelgenomen op de website http://roadtrip.wd40.nl/, http://roadtrip.wd40.be. Op deze websites kan de deelnemer zich overeenkomstig punt 4. hierboven registreren en neemt dan automatisch aan de betreffende maandelijkse verloting en de verloting van de hoofdprijs deel.

 

 1. De winnaar van de hoofdprijs wordt bepaald door een onafhankelijke jury in samenwerking met een door WD-40 aangewezen notaris.

 

 1. De prijs kan niet tegen een andere aangeboden prijs worden geruild. De waarde van de prijs kan niet in contanten worden uitbetaald. De prijs kan niet worden overgedragen.

 

 1. WD-40 Company is niet verantwoordelijk of geeft geen verklaring voor de uitgeloofde prijzen. Dit geldt ook voor de beschrijving van de prijzen en andere bij de prijzen gedane opgaven. De verleende prijzen kunnen in hun verschijningsvorm van de in de reclamecampagnes bij de wedstrijd afgebeelde prijzen afwijken. WD-40 Company behoudt zich het recht voor, de uitgeloofde prijzen door gelijkwaardige prijzen te vervangen. Voor zover wettelijk toegestaan, is WD-40 Company niet verantwoordelijk voor abusievelijke opgaven of drukfouten in het kader van de beschrijving van en de toepassing van de wedstrijd. Verder is WD-40 Company niet aansprakelijk voor schades, die in samenhang met de beschikbaarstelling van prijzen mogelijk ontstaan, tenzij de schades op opzet of grove nalatigheid terug te voeren zijn.

 

 1. De winnaars krijgen per e-mail bericht en moeten de ontvangst van het bericht en het opeisen van de prijs binnen vier weken na bericht aan de in het bericht genoemde contacten bevestigen, anders verloopt de aanspraak op de prijs en wordt de prijs aan een andere deelnemer van de wedstrijd gegeven. Met deelname aan de wedstrijd wordt de toestemming voor het zenden van een e-mail en/of het telefonisch contact voor de mededeling van de prijs gegeven. De winnaars kunnen later ook op de WD-40 website of Social Media kanalen op de lijst met winnaars worden genoemd. Met deze vorm van bekendmaking verklaart de winnaar zich uitdrukkelijk akkoord.

 

 1. Deelnemers hebben de mogelijkheid om via de website foto’s, video’s en toelichtingen te uploaden en deze via verschillende sociale mediakanalen te delen. Op deze beelden kunnen personen zichtbaar zijn.

 

Voor foto’s & video’s die in deze competitie worden geupload gelden de volgende voorwaarden:

1. Op foto’s/video’s mag, naast het product en de toepassing, uitsluitend de daadwerkelijke deelnemer zichtbaar zijn. Foto’s waarop meerdere personen zichtbaar zijn worden niet geaccepteerd.

2. De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, dat het ingezonden beeldmateriaal door WD-40 Company gedeeld en voor toekomstige reclamecampagnes en uitingen op social media door WD-40 Company kan worden gebruikt; hiertegen kan de deelnemer te allen tijde later door een verklaring via e-mail bij WD-40 Company bezwaar maken.

3. De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wanneer de geüploade content onjuistheden bevat, WD-40 zich het recht voorbehoudt deze content af te keuren/te weigeren.

4. Bij deelname aan deze competitie mag uitsluitend authentiek (eigen gemaakt) foto- of videomateriaal worden gebruikt. Het uploaden van foto- of videomateriaal van derden is ten strengste verboden en in strijd met de regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Wanneer deelnemers aan deze competitie foto’s of video’s uploaden die in strijd zijn met het intellectueel eigendomsrecht, kan WD-40 niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele daaruit voortkomende schadeclaims of bezwaren. Deze schadeclaims en bezwaren vallen volledig ten laste van de daarvoor verantwoordelijke deelnemer.

5. WD-40 Company behoudt zich het recht voor om in het geval van twijfel over het auteurschap van een ingezonden foto of video deze inzending te weigeren.

 

 1. De beoordeling van de in punt 16 genoemde ingezonden foto’s gebeurt door WD-40 Company. Over de beoordeling, goed- en afkeuring van deze foto’s kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De goedgekeurde foto’s en video’s en de bijbehorende omschrijvingen worden geplaatst op een voor iedereen inzichtelijke galerij op de Road Trips actiewebsite.
 1. Voor goedkeuring dienen de ingezonden foto’s/video’s en bijbehorende toelichtingen ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Op de foto/video moet een product van WD-40 of een toepassing daarvan zichtbaar zijn.
  2. Op de foto/video mogen buiten de daadwerkelijke deelnemer geen andere personen zichtbaar zijn.
  3. De foto/video mag geen beelden van andere merken of productnamen bevatten.
  4. De foto/video mag geen aanstootgevend, racistisch of seksistisch materiaal bevatten.
  5. De foto/video moet van voldoende kwaliteit zijn om op het bijbehorende platform te kunnen plaatsen.
  6. De foto/video mag geen nagebootste montage zijn van een onechte situatie.
  7. Op de foto/video mogen geen personen van onder de 18 jaar zichtbaar zijn.

20. Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook, Instagram of Twitter en wordt op geen enkele wijze door Facebook, Instagram of Twitter gesponsord, ondersteund of georganiseerd. De verstrekte informatie voor deze actie wordt niet aan één van deze bedrijven verstrekt, maar alleen aan WD-40 Company.

21. WD-40 Company behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde zonder aankondiging af te breken of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen, waarin op technische gronden – bijvoorbeeld infectie van het computersysteem met virussen, manipulatie of fouten in de hard- en/of software of op wettelijke gronden een uitvoering volgens de regels van de wedstrijd bezwaard, beïnvloed of onmogelijk wordt. WD-40 Company is niet verantwoordelijk voor gemiste prijskansen door technisch veroorzaakte verbindingsstoringen of iets dergelijks.

22. Op de voorliggende voorwaarden voor deelname is het lokale recht van toepassing. Mocht een van de voorliggende bepalingen helemaal of deels onwerkzaam zijn, wordt de werkzaamheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

23. WD-40 Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden voor deelname te veranderen. Op eventuele veranderingen wordt bij de registratie gewezen.

24. Iedere deelnemer geeft verder door deelname aan de wedstrijd de verzekering, dat hij de deelname aan de wedstrijd niet voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s zal misbruiken.

25. WD-40 handelt in deze actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen van de Kansspelautoriteit.

26. WD-40 Company houdt voor deze actie eventuele kansspelbelasting in en geeft deze af bij de daarvoor bestemde autoriteit.

27.  Voor vragen of klachten over deze actie kunt u contact opnemen met WD-40 Company via telefoonnummer +31 85 487 4691 of info@wd40.nl